پدیده های نوین در علوم و مهندسی مواد (JNPMSE) - واژه نامه اختصاصی